twitter page
טוויטר twitter bird
מזג אויר
 1. חדרה
  תחזית מזג אויר
  31°
  רוח: arrow 5 קמ״ש
  לחות:57%
 2. נתניה
  תחזית מזג אויר
  31°
  רוח: arrow 5 קמ״ש
  לחות:60%
 3. חיפה
  תחזית מזג אויר
  29°
  רוח: arrow 5 קמ״ש
  לחות:67%
 4. אשדוד
  תחזית מזג אויר
  31°
  רוח: arrow 4 קמ״ש
  לחות:62%
מצופים
 1. מצוף אשדוד: 31/07 21:00 לא נמצאו נתונים מעודכנים
 2. מצוף חיפה: 18/07 10:05 לא נמצאו נתונים מעודכנים
 3. מצוף חיפה: 18/07 10:05 לא נמצאו נתונים מעודכנים
1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.xwave.co.il (להלן "האתר"). לאתר אפליקציה נלווית לטלפונים חכמים עבור פלטפורמות אנדרואיד וiOS (להלן "האפליקציה"). לאתר ולאפליקציה הנהלה משותפת (להלן "ההנהלה") אשר נגישה במייל feedback@xwave.co.il.

השימוש באתר או באפליקציה ובתכנים המוצגים בהם ובמכשירי קצה שונים (לרבות בטלוויזיה, רדיו, אינטרנט, טלפונים ואינטרנט סלולרים, SMS , טלוויזיה בפס רחב, שידור בלווינים, ברשתות כבלים,WEB TV פקסימיליה, טלפוניה ווידאו לסוגיהם וכל אמצעי קצה אחר) כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. כניסה לאתר או הורדת האפליקציה ותחילת שימוש בתכניהם מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

2. בתקנון זה: "תכנים" הם כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תחזיות, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, או בכל פורמט אחר אשר נגיש דרך האתר שיועמדו לרשות הגולשים בין אם באתר או באפליקציה ובין אם במכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא תוכן מקורי המיוצר באתר או באפליקציה ובין אם הוא בבעלות צד ג.

3. תנאי השימוש המוגדרים כאן מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס גם לנשים.

4. קישורים או פירסומות הנמצאים באתר או באפליקציה, מאפשרים למצוא מידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט בכלל. מרבית המידע והתכנים הללו אינם מתפרסמים על ידי האתר או האפליקציה. יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, פוגעים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. האתר או האפליקציה אינם אחראים בכל צורה שהיא לתוכנם של האתרים שאליהם מוליכים הקישורים שונים. כמו כן, אין באפשרות האתר או האפליקציה לקבוע עד כמה המידע באתרים חיצוניים אלה מהימן (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני היות והם אינם שולטים במידע המתפרסם באתרים שאליהם הם מקשרים בכלל ואינם מפקחים עליהם.

5. המשתמש באתר או באפליקציה מנוע מלפרסם בהם את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים: תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק. תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.תכנים אשר זכויות הקנין הרוחני בהם אינן שייכות לך.תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא. האתר שומר לעצמו את הזכות לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, וההנהלה רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת. זכור: התכנים שאתה מוסר לפרסום באתר או באפליקציה יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. האתר או האפליקציה אינם יכולים לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, לא ישאו האתר או האפליקציה כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

6. האתר או האפליקציה לא ישאו בכל אחריות ביחס לכל התכנים הנמצאים בהם ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו. השימוש בתכנים המוצגים באתר או באפליקציה ובשירותיהם, יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש ועל כן למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי איש בגין השימוש באתר או באפליקציה,על תכונותיהם, מגבלותיהם ותוכנם.

7. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בהם - הנן קניינו של האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר בכל חלק מן הנ"ל ללא הסכמה מפורשת בכתב מההנהלה

8. המשתמש מעניק להנהלה את הזכות המלאה להשתמש בכל התכנים המגיעים ממנו אל האתר או האפליקציה, בתמונות, בקול, בעיצוב, בגרפיקה וזאת - לפי שיקול דעתה הבלעדי של ההנהלה. המשתמש מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כתוצאה ו/או עקב שימוש כלשהו שתעשה ההנהלה בתכנים אלו.

9. חלק מהשירותים באתר או באפליקציה מצריכים הרשמה שבמסגרתה יתבקש המשתמש למלא טופס הרשמה ובו פרטים אישיים, לרבות שמו, גילו, כתובתו, דרכי יצירת התקשרות עמו. המפעיל יהיה רשאי למסור לצדדים שלישיים מידע זה. במידה והמשתמש אינו מעוניין בקבלת דואר אלקטרוני או אינו מעוניין במסירת פרטיו עליו לפנות בבקשה להסרתו מרשימת התפוצה במייל לכתובת האי-מייל: feedback@xwave.co.il

10.ההנהלה רשאית לסגור את האתר או האפליקציה ולשנות מעת לעת את מבניהם, מראיהם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בהם וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ההנהלה בקשר לכך.

11. ההנהלה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר או באפליקציה לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, וההנהלה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

12. המשתמש ישפה את ההנהלה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

13. ההנהלה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. ההנהלה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.

14. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור תל-אביב.